Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

                                  HÍRDETMÉNY
            ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2022/2023 NEVELÉSI ÉVRE


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Intézményünkben német nemzetiségi nevelés folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, (2022. november 01-ig) feltéve, hogy minden, Pusztavám községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).
A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).
Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonálul használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.
 
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
 
Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.
 
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 
A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:
 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
 • nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
 • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
 • A Pusztavámi Szivárvány Óvoda -Mini Bölcsőde fogad sajátos nevelési igényű gyermeket az Alapító Okirat alapján, a felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges.
 
A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.
 A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzata az általa fenntartott Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsődében a beiratkozás időpontját a 2022/2023-as nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:
 
Beiratkozás időpontja: 2022. április 25.26.27 (hétfő, kedd, szerda) reggel 8 órától 15 óráig.
 
 
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2022. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.
 
A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozatok letölthetőek a www.szivarvanyovi-pusztavam.hu oldaláról. Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot és a nyilatkozatokat, akkor az óvodában a beiratkozás napján 8-15 óra között személyesen is kérhetőek a nyomtatványok.

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.
Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2022. szeptember 1.

Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.


 
MINI-BÖLCSŐDE      

Szeretettel várunk mini-bölcsődénkbe minden 2. életévét betöltött kisgyermeket, akinek szülei munkaviszonnyal rendelkeznek és azt igazolni is tudják. A mini-bölcsődébe a felvétel folyamatos, de előjegyzésbe kerül minden kisgyermek. A beiratkozás feltételei ugyanazok, mint az óvodánál.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni: 
 • gyermek lakcímkártyája és együtt élő szülők esetében mindkét szülő lakcímkártyája, vagy egyedülálló szülő esetében az ő lakcímkártyája-
 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek oltási kiskönyv másolatát
 • gyermek társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány másolata
 • mindkét szülőtől a munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munkavégzés napi időtartamáról
 • egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és / vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
 • a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható
 


2022. március 18.                              Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat