Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

                              HÍRDETMÉNY
            ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2024/2025 NEVELÉSI ÉVRE
Felvehető:
-aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
-a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-éig tart.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:
A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint:
Az a szülő, vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelet, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos, vagy halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket, vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
 
Ha a gyermek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.)Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési gyermekjóléti szolgálat az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén öt nevelési nap.

A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A jelentkező gyermekek folyamatos felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben függ a férőhelyek számától. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
 
A Nkt. 72. § (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. 
 
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 2024. május 30-áig.
 
A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartási óvoda esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.             

Külföldön tartózkodás esetén
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-től abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentő lap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363. Budapest, Pf. 19.

 
A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
-a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)
– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
–  gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
– amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről
– szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
– az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,
– 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.  

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.
 A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzata az általa fenntartott Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsődében a beiratkozás időpontját a 2024/2025-ös nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2024. április 23-tól   2024. április 25-ig
 
2024. április 22-án hétfőn: 8:00-14:00 óra között
2024. április 23-án kedden: 8:00-14:00 óra között
2024. április 24-én szerdán: 8:00-14:00 óra között
 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2022. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.
 
A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozatok letölthetőek a www.szivarvanyovi-pusztavam.hu oldaláról. Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot és a nyilatkozatokat, akkor az óvodában a beiratkozás napján 8-15 óra között személyesen is kérhetőek a nyomtatványok.

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.
Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2024. szeptember 2.

Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.


 
MINI-BÖLCSŐDE      

Szeretettel várunk mini-bölcsődénkbe minden 2. életévét betöltött kisgyermeket, akinek szülei munkaviszonnyal rendelkeznek és azt igazolni is tudják. A mini-bölcsődébe a felvétel folyamatos, de előjegyzésbe kerül minden kisgyermek. A beiratkozás feltételei ugyanazok, mint az óvodánál.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni: 
  • gyermek lakcímkártyája és együtt élő szülők esetében mindkét szülő lakcímkártyája, vagy egyedülálló szülő esetében az ő lakcímkártyája-
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek oltási kiskönyv másolatát
  • gyermek társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány másolata
  • mindkét szülőtől a munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munkavégzés napi időtartamáról
  • egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és / vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat
  • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
  • a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható
 


2024. február 26.                              Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat